لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 اکرم کریمی 101390
فعال 0 ولی اسدی 101391
فعال 0 صادق ویسی رحیم آبادی 101392
فعال 0 احسان فاطمی نیک 101393
فعال 0 نسیم بهداروند 101394
فعال 0 محمود قنبری بیرگانی 101396
فعال 0 معصومه رضائی بندانی 101397
فعال 0 نگار فرج پور 101398
فعال 0 کبری خسروی 101399
فعال 0 آنا بخشنده 101401
فعال 0 محسن مسیبی 101402
فعال 0 ابراهیم کارآزما 101405
فعال 0 نادر بداق 101406
فعال 0 محمد گراوند 101407
فعال 0 علیرضا یعقوبی 101415
فعال 0 مهسا ظهیری شیرآباد 101419
فعال 0 مهدی هنرطلب 101420
فعال 0 ابراهیم نجار 101421
فعال 0 طاها بارانی ماشهرانی 101422
فعال 0 آریا شهابی 101423