لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2403 حسن عباسی فر 2403
2361 خسرو شیخ هرندی 1617
2340 مرتضی محجوب زردست 5232
2328 سید حامد موسویان شب گرد 2484
2305 امیر کوثری نیا 5355
2294 مهرداد اردشی 7026
2290 آرش روغنی 2748
2278 علیرضا دلیر 9939
2276 میثم خطیبی 4704
2250 شادی پری در 2853
2236 سید جعفر خمیسی 5064
2229 علی خواجه حسام الدینی 7059
2228 مجتبی ملکی 3687
2224 محمد اکبری 9813
2215 احمد ابراهیمی 37587
2210 وحید خالصی 12912
2193 بهروز رزاقی 7131
2193 حمیدرضا اسماعیلی 9678
2193 عبدالامیر خطیب زاده دوانی 1195
2192 رضا مشاطان 1196