لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 0 هادی یزدان شناس 20145 مربیگری درجه ۳
فعال 1713 حسین قاسم پور 4938 مربیگری درجه ۳
فعال 1822 محمدتقی فروردین 8052 مربیگری درجه ۳
فعال 1804 سید حسین علی حسینی گوکی 9402 مربیگری درجه ۳
فعال 1856 سیاوش نورافکن 12789 مربیگری درجه ۲
فعال 1727 محمد فروزانی 8337 مربیگری درجه ۳
فعال 1603 علیرضا سلطانی نسب 23979 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فاطمه عبداللهی 100982 مربیگری درجه ۳
فعال 0 الناز محمودی 17832 مربیگری درجه ۳
فعال 1893 امیر مرتضی نساج ترشیزی 6471 مربیگری درجه ۱
فعال 2119 ابراهیم حق شناس گتابی 1020 مربی فیده
فعال 0 داود سربالاوند 42444 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مهرداد قویدل 42507 مربیگری درجه ۳
فعال 0 علیرضا موسی علی 1080 مربیگری درجه ۱
فعال 0 وحیده حسین پور 16488 مربیگری درجه ۳
فعال 1753 پرهام امیدیان 31962 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سیده حرمت فرهی 38751 مربیگری درجه ۳
فعال 0 احسان محمدی 17052 مربیگری درجه ۳
فعال 1558 حمید خدابخشی آقامحلی 38508 مربیگری درجه ۳
فعال 2091 علی امیری 6501 مربیگری درجه ۲