لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
فعال 0 زیبا علی محمدپور 100775 داور درجه 3
فعال 1422 حسین استقامت 24837 داور درجه 2
فعال 2228 مجتبی ملکی 3687 داور درجه 2
فعال 0 محمد هادی احمری نژاد 1327 داور درجه 1
فعال 0 زهرا نیکخو 100202 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 هما پروانه تفرشی 24474 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1725 حمزه علی پور 16509 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 ویدا وطنخواه 37146 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 آرزو قاسمی 35535 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 0 انیس زائری 19659 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 1317 غزاله ابراهیمی 19227 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 0 مارال ابراهیم زاده 12156 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1729 علی احمدی فر 17100 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1243 محدثه آذربایجانی 16989 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 1370 سعید نیکخو پیردهی 17868 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 0 زیبا طاهری ئیلاق 17823 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1758 رضا رحمانی 9276 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد علی کمالی 28203 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سید محمد هاشمی 13143 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1308 محمدرضا محمدزاده 22476 داور درجه 3