لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
فعال 1769 حسین کاوه 38592 داور درجه 3
فعال 0 زینب بابازاده 100774 داور درجه 3
فعال 0 مسعود حسینی 100958 داور درجه 3
فعال 1527 غلامرضا جعفریان 33765 داور درجه 3
فعال 1753 پرهام امیدیان 31962 داور درجه 3
فعال 0 سپیده امینی راد 100737 داور درجه 3
فعال 0 مجید اوجاقی 1674 داور درجه 3
فعال 0 ابراهیم ذاکری گورزانگی 101116 داور درجه 2
فعال 1613 میر محمود علوی طبری 6597 داور درجه 2
فعال 2217 محمدحسین شمسی 1497 داور درجه 3
فعال 1410 جعفر ناظری گهکانی 5520 داور درجه 3
فعال 0 محمد تقی غلامپور 49677 داور درجه 3
فعال 0 کتایون طاهری پری 101365 داور درجه 3
فعال 1977 امیر افتخاری 1374 داور درجه 1
فعال 2089 شهره بیات 3183 داور درجه 1
فعال 1465 مرضیه مشایخی 25725 داور درجه 2
فعال 0 راحله آدینه زاده 10542 داور درجه 3
فعال 1727 محمد فروزانی 8337 داور درجه 3
فعال 1546 زهرا باقریان 15546 داور درجه 3
فعال 0 لیلا پرندوار 36936 داور درجه 2