لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
0 محمد فلاحتی 43221
0 زینب خدایاری 1091
0 شاهین محبوبی زاده 50003
0 مائده12345678 نعمتی 51640
0 خدیجه اسلامی فارسانی 51666
0 محمد ذاکری زارچ 51669
0 نفیسه نایب عباسی 51681
0 علی عسگری 96229
0 ندا دادور 96243
0 حمید مومیوند 96260
0 شهاب حیدری سورشجانی 42587769
0 سارا جعفری سیاوشانی 96149
0 آریا ردائی 42587806
0 فائزه پاکروان 51399
0 فاطمه عباسی 42587861
0 امیر حسین قنبری عمران 42587871