لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 محمد لشگری 101635 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 امیر بساق زاده 100570 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 هاله حاچی وند 102321 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 0 مجید حکمتیان 102707 داور درجه 3