لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 1174 مراد مبصر 8208 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1773 غلامرضا صیدابادی 19761 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مهدی احمدی 42405 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1297 محمد رضا تیموری 27093 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 حسن بصیری 40539 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 طیبه بایزیدی 37887 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 علیرضا رجایی 12264 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد طاهری 16185 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محسن کریمی 37026 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 کوروش پورحسن 8676 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد حسن مهدوی نژاد 23538 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمدکاظم الماسیان 1121 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1640 علی محمد حاجی نژاد 16716 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فرشاد دلفان بیرانوند 21516 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 معصومه رمضانی 1253 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1721 محسن سیدنا 14361 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 2111 کاوه هنری 1424 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 1990 محمدرضا لاجوردی زاده 1061 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 0 فریدون اسکندری 1014 داور درجه 2
عضویت تمدید نشده است 0 حسین کاظمی آشتیانی 3363 داور درجه 2