لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه داوری
عضویت تمدید نشده است 0 روح اله وظیفه دوست 100476 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1970 جواد صفریان 7227 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 موسی برزگر ولیلو 100478 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 غلامرضا پورآقابالا 100451 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1989 مهدی عیوضی 8352 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 مهریار گلکاری 100479 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سحرالسادات رهنما 100483 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محمد علی نژاد 1073 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 گل بانو کوچکی 100191 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1982 مهدی پورعباسی 9468 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 زهرا محمدی 13284 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سیده نازنین شریعت پناهی 31281 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 محبوبه اسمعیل پور قمی 31434 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه فرجی 100177 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 سید مهدی موسوی فر 100067 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 ندا رسولی سفید دارگله 22077 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 1270 محمود مفیدی خواجه 24141 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 حسین آقاجانی 100184 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 علی جغتائی 27837 داور درجه 3
عضویت تمدید نشده است 0 پریسا مواسات 100830 داور درجه 3