لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 0 فاطمه درویشی 101431 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سمیه جانی پور 34098 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فاطمه کدیور طسوجی 11685 مربیگری درجه ۳
فعال 0 هانیتا نسیری امیری 100780 مربیگری درجه ۳
فعال 0 شهاب جوادی 101515 مربیگری درجه ۳
فعال 1628 علی اکبر شایان منش 18648 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مهدیه مهام 100742 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمدامین شریفی 100752 مربیگری درجه ۳
فعال 0 طاهره بیگم عظیم زاده 38709 مربیگری درجه ۳
فعال 0 زیبا طاهری ئیلاق 17823 مربیگری درجه ۳
فعال 0 زینب بابازاده 100774 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فرهنگ فتاحی 14295 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سیده زهره مویدی 22803 مربیگری درجه ۳
فعال 1565 هانیه جمشیدی 1884 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمد پالش 100859 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مرضیه ابراهیمی حسابی 3168 مربیگری درجه ۳
فعال 1755 فرزانه قادری 4563 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فاطمه کاویان پور 33783 مربیگری درجه ۳
فعال 0 آرمین ندائی 42930 مربیگری درجه ۳
فعال 0 نفیسه نایب عباسی 100115 مربیگری درجه ۳