لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 0 سمیرا عابدی 100850 مربیگری درجه ۳
فعال 0 اسماعیل خان چوپان 100852 مربیگری درجه ۳
فعال 0 لیلا ملکی 39213 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مسلم نیک نفس دهقانی 101152 مربیگری درجه ۳
فعال 1888 میثم روشن چشم 7593 مربیگری درجه ۳
فعال 1892 محمد حمیداوی 11121 مربیگری درجه ۲
فعال 1543 قاسم هرسج ثانی 29037 مربیگری درجه ۳
فعال 1847 آیلار لطفی 5892 مربیگری درجه ۲
فعال 0 نرگس جمشیدی کمرودی 100307 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سید صباح حسینی 102593 مربیگری درجه ۳
فعال 1540 نوید گودرزی 24858 مربیگری درجه ۳
فعال 0 نعمت اله شیخ رباطی 6039 مربیگری درجه ۳
فعال 1812 مهران امانی 29991 مربیگری درجه ۳
فعال 0 حمیدرضا قناعتیان 102040 مربیگری درجه ۳
فعال 0 ندا عامری 101496 مربیگری درجه ۳
فعال 1938 حسین حسن دوست 11985 مربیگری درجه ۲
فعال 1564 سید ابراهیم فاطمی پاشکم 100023 مربیگری درجه ۳
فعال 1516 هاجر اصغرپور خلشایی 32802 مربیگری درجه ۳
فعال 1174 هانی عسکری 41607 مربیگری درجه ۳
فعال 1845 محمد علی بپویی 3654 مربیگری درجه ۳