لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 صدرا ثقفی 101665
فعال 0 سیدعلی حجازی 101668
فعال 0 مرضیه نوروزی 101671
فعال 0 دانیال پزشکی 101672
فعال 0 اردشیر بهرامی بارچانی 101680
فعال 0 فهیمه ناظم 101681
فعال 0 زینب خضرپور 101682
فعال 0 سمیرا عمرانی 101684
فعال 0 رهام خداویسی 101685
فعال 0 رحیم فرامرزی 101688
فعال 0 رضا رحمانی 101694
فعال 0 ابوالفضل عموزاد 101695
فعال 0 رهام پیروزنیا 101697
فعال 0 امیرحسین کریمی 101699
فعال 0 سید مهدی قریشی زاده 101700
فعال 0 محسن محمدی مغانلو 101704
فعال 0 پارسا اللهی چترودی 101705
فعال 0 محمدرضا عموزاد 101706
فعال 0 شکیب شاهرخ 101712
فعال 0 ولی اله خطیبی 101713