لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 زهرا فرجی 101368
فعال 0 بهروز محمدی 101369
فعال 0 سیدامیر حجت الاسلامی 101370
فعال 0 احمد حاجتی 101371
فعال 0 راضیه شانکی باورصاد 101372
فعال 0 نیایش سبزواری 101373
فعال 0 امیرمحمد ملجایی 101374
فعال 0 صبا تاکی 101375
فعال 0 امیر علی ملکیان 101376
فعال 0 محمدهادی دادخواه 101377
فعال 0 امیرحسین فارسی مدار 101378
فعال 0 مبینا متوسل 101379
فعال 0 معصومه صادقی زاده 101380
فعال 0 مریم کیماسی 101381
فعال 0 مریم کاظمی راد 101382
فعال 0 سمیه منجزی خواه 101383
فعال 0 سحر سرخ مرد 101385
فعال 0 یاسین علی آبادی 101386
فعال 0 اکرم امامی 101388
فعال 0 طیبه جمال پور 101389