لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 امیر منصوری 101102
فعال 0 امیرحسین چدانی 101103
فعال 0 محمد زنده فیلی 101104
فعال 0 مهران صلاحدیدرودی 101105
فعال 0 مسعود جهان تیغی 101107
فعال 0 بردیا جهان تیغی 101108
فعال 0 بهرام خودسیانی 101109
فعال 0 متین خودسیانی 101110
فعال 0 علیرضا بازایی 101115
فعال 0 ابراهیم ذاکری گورزانگی 101116
فعال 0 مجید زارع 101117
فعال 0 ذبیح الله کیماسی 101122
فعال 0 بهروز قادری 101123
فعال 0 پارسا رابطی 101125
فعال 0 دانیال خوش باور راد 101128
فعال 0 شراره مهدوی 101129
فعال 0 فربد مرصعی 101135
فعال 0 نرگس حیدری 101136
فعال 0 فرجاد رضایی 101137
فعال 0 علی دادرس 101140