لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 بهزاد آشنائی 100719
فعال 0 سیاوش صاحبی 100720
فعال 0 امیرعطا فراحتی 100721
فعال 0 مرتصی رستمی 100722
فعال 0 فاطمه ساری 100724
فعال 0 اسماعیل قانعی 100725
فعال 0 پویان واصلی 100727
فعال 0 مرضیه کریم زاده 100729
فعال 0 امیر حسین خواجه حق وردی 100730
فعال 0 پارسا ارزانی 100731
فعال 0 تقی حسین زاده 100732
فعال 0 مانی ملکی 100733
فعال 0 حسین احمدی بیرگانی 100734
فعال 0 رقیه سلطانی کجوری 100735
فعال 0 فاطمه سلطانی کجوری 100736
فعال 0 احمد مهاجری 100744
فعال 0 طاهره زارعی 100745
فعال 0 زهرا پورکاظمی 100746
فعال 0 مصطفی عبدالهی 100747
فعال 0 راضیه جوکاری ششده 100748