لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محدثه ابوئی 100715
فعال 0 امیرمحمد انصاری فرد 100717
فعال 0 فواد مظفری 100718
فعال 0 بهزاد آشنائی 100719
فعال 0 سیاوش صاحبی 100720
فعال 0 امیرعطا فراحتی 100721
فعال 0 مرتصی رستمی 100722
فعال 0 فاطمه ساری 100724
فعال 0 اسماعیل قانعی 100725
فعال 0 پویان واصلی 100727
فعال 0 داود فیروزی 100728
فعال 0 مرضیه کریم زاده 100729
فعال 0 امیر حسین خواجه حق وردی 100730
فعال 0 پارسا ارزانی 100731
فعال 0 تقی حسین زاده 100732
فعال 0 مانی ملکی 100733
فعال 0 حسین احمدی بیرگانی 100734
فعال 0 رقیه سلطانی کجوری 100735
فعال 0 فاطمه سلطانی کجوری 100736
فعال 0 احمد مهاجری 100744