لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 کامیاب وهابیان 24330
فعال 0 علیرضا مظفری 24339
فعال 0 سینا زارع 24342
فعال 0 امیر علی تقی خانی 24591
فعال 0 سیدغلامرضا اشرفی 25254
فعال 0 سید حبیب اله مومن زاده شوشتری 25545
فعال 0 فاطمه نیک سرشت 25887
فعال 0 محمدپارسا اسفندیاری 26226
فعال 0 معصومه بهرامی 26274
فعال 0 مانی لیایی 26319
فعال 0 ندا السادات بهاری 26340
فعال 0 حسین هوشیار 26922
فعال 0 رحمت علی ملکی 27132
فعال 0 یونس ناصرپور 27135
فعال 0 محمدامین بی ریا 27156
فعال 0 عبدالرزاق امامیان 27432
فعال 0 محمد رضا همتی 27444
فعال 0 محمدامین راکی 27522
فعال 0 یداله بی ریا 27663
فعال 0 پانته آ سیمابگون 28125