لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محبوب رحیمی 14004
فعال 0 پدرام ساعدی اردهائی 4482
فعال 0 فرهنگ فتاحی 14295
فعال 0 حمید سلمانی 14517
فعال 0 نوید آهنگ نقیبی هاشمی 14580
فعال 0 سید حسین حاتم بخشیان 14595
فعال 0 وحید صالحی 14685
فعال 0 عبدالرضا یگانه 14928
فعال 0 سعید کنعان آذر 15048
فعال 0 آرین رخشان 15180
فعال 0 محمد اشتری 15324
فعال 0 محمد حسین جعفریان جلودار 4353
فعال 0 مریم انصاری 16224
فعال 0 ابوالقاسم نجیب 1506
فعال 0 محمد کاوه 16431
فعال 0 هلیا صانعی مقدم 16671
فعال 0 علی جبروتیان نیسیانی 16722
فعال 0 محمد شاهمرادی 1326
فعال 0 اصغر صبوری مطلق 16824
فعال 0 سید فخرالدین حسینی 16944