لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محبوبه روحی 8709
فعال 0 علی رضا بنائی 8844
فعال 0 کابر صداقت سی سخت 9054
فعال 0 سجاد جوان 9207
فعال 0 مظاهر مافی 9285
فعال 0 احمد فرازنده شهرکی 10011
فعال 0 مهدیه لشکری 10869
فعال 0 طیبه سادات نورهاشمی 1010
فعال 0 فاطمه خرم جو 12030
فعال 0 علیرضا مرتجز 1923
فعال 0 حسین رضاخانلو 12291
فعال 0 محسن توکلی پسند 12516
فعال 0 پریسا بازایی 1260
فعال 0 محبوب رحیمی 14004
فعال 0 فرهنگ فتاحی 14295
فعال 0 حمید سلمانی 14517
فعال 0 نوید آهنگ نقیبی هاشمی 14580
فعال 0 سید حسین حاتم بخشیان 14595
فعال 0 وحید صالحی 14685
فعال 0 عبدالرضا یگانه 14928