لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 علی حیدرزاده 8490
فعال 0 امیر اسداله پوروالی 8529
فعال 0 سیدصادق حسینی 8556
فعال 0 نادر پیلوایه 8679
فعال 0 محبوبه روحی 8709
فعال 0 علی رضا بنائی 8844
فعال 0 فائزه قاسمی 8970
فعال 0 کابر صداقت سی سخت 9054
فعال 0 پدرام اولیازاده 9183
فعال 0 سجاد جوان 9207
فعال 0 مظاهر مافی 9285
فعال 0 ساناز حیدری 1066
فعال 0 عمران دادآفرید 9867
فعال 0 احمد فرازنده شهرکی 10011
فعال 0 یاسمن مرزبان 10245
فعال 0 منصور فاروقی 10314
فعال 0 پرنیا صفدری 10431
فعال 0 سمیه بسیم زاده 10446
فعال 0 محمد علی نژاد 1073
فعال 0 غلامحسین اندیک 11169