لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 شهاب جوادی اصفهان 101515 32781407 داور درجه 3
0 رویا کریمی اصفهان 104582 32789173 داور درجه 3
0 مینا کریمی خراسان رضوی 108445 32795920 داور درجه 3
0 احسان شعبانی فارس 107735 32796811 داور درجه 3
0 مرضیه سادات میرغفاریان البرز 109523 -------- داور درجه 3
0 عصمت مسلمی مرکزی 100396 32719787 داور درجه 3
0 صدیقه رضایی پور خوزستان 106961 32768389 داور درجه 3
0 مریم رضاپور خوزستان 106909 32797699 داور درجه 3
0 امیر کمالی فارس 107372 32794681 داور درجه 3
0 مرضیه علی مردانی چهار محال و بختیاری 108543 32795459 داور درجه 3
0 جعفر صداقتی خراسان رضوی 112115 36720852 داور درجه 3
0 المیرا عاشق پور گیلان 103687 -------- داور درجه 3
0 الهه فرازنده چهار محال و بختیاری 110430 36720089 داور درجه 2
0 فائزه الهی جدیدی فارس 28926 22544224 داور درجه 1
0 ساره رزازی کرمان 111521 42552915 داور درجه 3
0 محبوبه فهیمی نسب سربیژن کرمان 113141 -------- داور درجه 3
0 صبا زمانپور اصفهان 10614 22528490 داور درجه 1
0 اسیه جعفری قلعه شوری اصفهان 1058 12588237 داور درجه 1
0 خدیجه الهیاربیگی تهران 112339 36722278 داور درجه 3
0 فاطمه اباذری کرمان 110079 36706523 داور درجه 3