لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 فرهنگ فتاحی تهران 14295 12589969 داور درجه 3
0 زهرا اختیاری خراسان شمالی 1250 22513108 داور درجه 3
0 ابوبکر عزیزی هرمزگان 27537 22537015 داور درجه 3
0 مجتبی دانشفر تهران 1225 12599352 داور درجه 3
0 خاطره رهیده کرمانشاه 33552 22576185 داور درجه 3
0 حسین شاهدوست خراسان رضوی 27567 22537082 داور درجه 3
0 زهرا شیرمحمدی مرکزی 19341 22500820 داور درجه 3
0 محمد رضا اصلانی اصفهان 20313 22504109 داور درجه 3
0 کیوان خجند فارس 16542 12592447 داور درجه 3
0 مژگان مجاهدی فارس 16641 12594628 داور درجه 3
0 مازیار کوه پیکر بوشهری بوشهر 9399 22527206 داور درجه 2
0 اردلان صراف نیا اصفهان 1902 12588440 داور درجه 1
0 مژگان کریمی علویجه اصفهان 11547 22521747 داور درجه 1
0 سید فرزاد جعفری پور زنجان 1133 12588288 داور درجه 1
0 پدرام اولیازاده خراسان رضوی 9183 12518948 داور درجه 1
0 عادله فرخ زادی همدان 25983 22520058 داور درجه 1
0 سعید کنعان آذر تهران 15048 12590991 داور درجه 1
0 رضا عبداله زاده فارس 1379 12531243 داور درجه 3
0 مهدی جمالی اصفهان 10731 22528601 داور درجه 3
0 محمد حاج محمدی کرمان 32034 22573097 داور درجه 3