لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1750 روح اله وظیفه دوست آذربایجان شرقی 100476 22595449 داور درجه 3
1747 سیدکمال الدین مرتضوی خوزستان 6936 12547697 داور درجه 2
1746 رامین سوسن آبادی فراهانی مرکزی 18663 12596574 داور درجه 1
1746 احسان پاک نژاد کرمان 111624 12543578 داور درجه 1
1744 ارسطو واحدی سرریگانی هرمزگان 12099 12548243 داور درجه 3
1744 سید سهیل سجادی نائینی تهران 5985 12571083 داور درجه 3
1740 محمد اسماعیل شهرکی نژاد آذربایجان شرقی 22125 12558796 داور درجه 2
1738 علی عیسی پور گشنی نژاد تهران 5679 12538337 داور درجه 3
1738 هادی حیدریان همدان 1107 12569143 داور درجه 1
1731 حمید گودرزی لرستان 7779 12524255 داور درجه 1
1725 حامد سفیدگرزاده کرمان 12180 12530000 داور درجه 1
1721 زهرا مهدوی خانوکی تهران 9270 12584339 داور درجه 2
1720 نوید عیسی زایی سیستان و بلوچستان 8382 12531901 داور درجه 2
1720 ناهید رسولی سفیدارگله مازندران 6003 12566020 داور درجه 1
1718 سجاد پناهی زاده خوزستان 116849 22594302 داور درجه 3
1716 غلامرضا جعفریان خوزستان 33765 22576568 داور درجه 2
1711 معصومه صادقی فارس 24378 22514236 داور درجه 1
1711 مصطفی مقدم فارس 14322 12584711 داور درجه 3
1702 سیامک کونانی لرستان 101440 12565750 داور درجه 2
1701 سعید ترشیزی گلستان 113376 42540798 داور درجه 3