لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1474 حامد رامشینی خراسان رضوی 105174 42549604 داور درجه 3
1471 محمد رضا محمدی تهران 16896 12553450 داور درجه 3
1468 حسین احمدی خراسان جنوبی 101754 12540498 داور درجه 3
1468 علی علیزاده کرمان 106881 32792948 داور درجه 3
1447 آرین عاصمی نیا تهران 20148 22501479 داور درجه 2
1440 امیر حسین اصفهانی کن تهران 7188 12568589 داور درجه 3
1420 ارش اسفندیاری کرمان 30702 22549471 داور درجه 2
1419 زهرا عباسی کرمانشاه 1082 12545090 داور درجه 1
1419 محمدرضا فعال خراسان رضوی 23022 12540552 داور درجه 3
1405 نیما تاکی چهار محال و بختیاری 38844 42500257 داور درجه 3
1401 پگاه طهماسبی همدان 3147 12535346 داور درجه 2
1387 علی آرمین خراسان رضوی 30804 22549650 داور درجه 3
1337 جعفر ناظری گهکانی هرمزگان 5520 12548154 داور درجه 3
1333 عسل رحمانیان کوشککی خوزستان 1800 12582522 داور درجه 3
1321 کیمیا اصغری آذربایجان شرقی 105511 42587174 داور درجه 3
1319 حمیدرضا ناصری اسکوئی آذربایجان شرقی 100547 32709250 داور درجه 3
1317 فرانک فکری هرمزگان 7968 12558621 داور درجه 2
1299 میلاد نجفیان یزدی تهران 100008 42594375 داور درجه 2
1283 روح الله رحیمی خراشاد خراسان جنوبی 25032 22518630 داور درجه 3
1282 مهناز شربت خوری گلستان 101124 32719353 داور درجه 3