لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1738 حسین کاوه اردبیل 38592 22594701 داور درجه 3
1725 محمد بامری سیستان و بلوچستان 11775 12575860 داور درجه 3
1715 سپیده سلجوقی تهران 120128 12558893 داور درجه 3
1714 هومان گنجی پور تهران 21747 12543799 داور درجه 3
1699 جاسم ساکی خوزستان 27402 22536744 داور درجه 2
1699 محمدصادق زمان ثانی فارس 25098 22518746 داور درجه 3
1689 مریم کافی سیستان و بلوچستان 7785 12535699 داور درجه 2
1689 سینا مشعوفی خراسان رضوی 19428 22506659 داور درجه 2
1687 گیلدا آزادبخت تهران 30726 12584258 داور درجه 2
1680 مهدی زاهدی هرمزگان 7962 12548251 داور درجه 2
1678 شیرزاد داودوندی لرستان 6927 12573949 داور درجه 2
1673 منصور شیربگی آذربایجان غربی 8136 12577197 داور درجه 2
1671 نگین زارع فارس 2079 12542962 داور درجه 3
1668 عارف رحیمی هرمزگان 13983 12548170 داور درجه 2
1661 نیلوفر سرشکانی کهگیلویه و بویر احمد 1366 22577866 داور درجه 3
1657 مجید حکمتیان خوزستان 102707 42536430 داور درجه 2
1656 محمد فروزانی فارس 8337 12568104 داور درجه 3
1656 سیدکمال الدین مرتضوی خوزستان 6936 12547697 داور درجه 2
1643 حسن بیتی مایانی آذربایجان شرقی 33933 22576851 داور درجه 3
1632 ارسطو واحدی سرریگانی هرمزگان 12099 12548243 داور درجه 3