لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 کوثر علیزاده خراسان رضوی 122934 -------- داور درجه 3
0 رضا عطائی کچوئی خراسان رضوی 118076 -------- داور درجه 3
0 آرین هاشمی خراسان رضوی 122800 -------- داور درجه 3
0 الهام مهدوی خراسان رضوی 122730 -------- داور درجه 3
0 بهناز حشمتیان تهران 117422 36767468 داور درجه 2