لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 فرزانه ترابی نهاد آذربایجان شرقی 121112 -------- داور درجه 3
0 زینب محمدصادقی آذربایجان شرقی 121052 -------- داور درجه 3
0 مریم ملک زاده آذربایجان شرقی 121057 -------- داور درجه 3
0 نرگس عبداله زاده ورجوی آذربایجان شرقی 120986 -------- داور درجه 3
0 بهار علیزاده خوزستان 121096 -------- داور درجه 3
0 فریده خرم روز مهربانی آذربایجان شرقی 121141 -------- داور درجه 3
0 مجتبی انتظاری آذربایجان شرقی 120888 -------- داور درجه 3
0 بهزاد نجفی آذربایجان شرقی 121140 -------- داور درجه 3
0 مهدی تابع الحجه خوزستان 121044 -------- داور درجه 3
0 محمد رضا متعجب آذربایجان شرقی 121160 -------- داور درجه 3
0 مرتضی نیکجو تیکمه داش آذربایجان شرقی 121095 -------- داور درجه 3
0 زهرا شاکری فارس 117552 -------- داور درجه 3
0 فاطمه شاکری فارس 118028 -------- داور درجه 3
0 معصومه خلیلی کهگیلویه و بویر احمد 38601 22594728 داور درجه 3
0 نسرین فائق کیش 114731 -------- داور درجه 2
0 سید مهدی هاشمی زنجان 118075 12525499 داور درجه 2
0 زهرا آراسته خراسان رضوی 121214 -------- داور درجه 3
0 الهه جعفری مازندران 120586 -------- داور درجه 3
0 سید سجاد فرحمند تهران 117461 42712017 داور درجه 3
0 پویا طاهری مقدر کرمان 119468 -------- داور درجه 3