لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 مجتبی دانشفر تهران 1225 12599352 داور درجه 3
0 مصطفی کشاورزی فارس 112750 -------- داور درجه 3
0 محمد رفائی زوارزاده خراسان رضوی 115232 -------- داور درجه 3
0 راحله عباسعلی پور مازندران 117163 -------- داور درجه 3
0 متینه نحوی مرکزی 8130 12573671 داور درجه 3
0 منصوره زرنگار خوزستان 101360 32759568 داور درجه 2
0 محمد فهیمی نژاد اصفهان 101035 -------- داور درجه 2
0 آیناز کاکاوند قزوین 39765 42501288 داور درجه 2
0 الهام توکلی قزوین 39849 42501431 داور درجه 2
0 سیده سکینه عمادی نوکنده مازندران 107446 32781091 داور درجه 2
0 سوده کاظمی اصفهان 116585 -------- داور درجه 3
0 راضیه آزادبخت لرستان 117766 -------- داور درجه 3
0 محسن دیوسالار مازندران 107137 32766386 داور درجه 2
0 فرحناز زکی زاده قریه علی البرز 117164 -------- داور درجه 3
0 شهرزاد داودوندی لرستان 117714 -------- داور درجه 3
0 حسین منصورنژاد لرستان 117776 -------- داور درجه 3
0 مهدیه کاظمی لرستان 117737 -------- داور درجه 3
0 نیلوفر کبابیان لرستان 117739 -------- داور درجه 3
0 سمیه رجبیان لرستان 117693 -------- داور درجه 3
0 محمد شاه محمدی مرکزی 107546 -------- داور درجه 3