لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2412 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805 داور درجه 3
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 داور درجه 3
2193 وحید خالصی زنجان 12912 12505366 داور درجه 1
2008 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 داور درجه 2
1990 محمد قدرتیان فارس 10275 12552429 داور درجه 3
1902 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188 داور درجه 1
1868 ابوالفضل علیپور شهرکی بوشهر 28296 22534482 داور درجه 3
1853 عادل قاعدی فرد کرمان 9786 12518018 داور درجه 2
1838 محدثه عبدزاده جوپشتی زنجان 100969 12558176 داور درجه 1
1826 مهدی دولت‌خواه اصفهان 1045 12561240 داور درجه 1
1823 جمال راستینه جوان ایلام 8478 12504076 داور درجه 3
1813 محمدیاسر داداش پور مازندران 11070 22509283 داور درجه 2
1804 نرگس زحمتی تهران 10137 12575461 داور درجه 2
1793 کیامرز عسگری دیناشی خوزستان 10692 12522236 داور درجه 3
1789 بنیامین علیزاده هرمزگان 7200 12524735 داور درجه 3
1777 محمد سهراب پور چهار محال و بختیاری 38955 22598430 داور درجه 3
1772 مسعود منصوری بوشهر 4605 12561363 داور درجه 1
1759 اسفندیار گلی دیزج صفرعلی گلستان 101829 42566797 داور درجه 2
1758 سیاوش نورافکن کهگیلویه و بویر احمد 12789 22531556 داور درجه 1