لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2463 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805 داور درجه 3
2155 وحید خالصی زنجان 12912 12505366 داور درجه 1
2008 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 داور درجه 2
1971 محمد قدرتیان فارس 10275 12552429 داور درجه 3
1947 کیومرث عشقی کارثانی البرز 11697 12507768 داور درجه 1
1838 محدثه عبدزاده جوپشتی زنجان 100969 12558176 داور درجه 1
1826 مهدی دولت‌خواه اصفهان 1045 12561240 داور درجه 1
1813 محمدیاسر داداش پور مازندران 11070 22509283 داور درجه 2
1804 نرگس زحمتی تهران 10137 12575461 داور درجه 2
1793 کیامرز عسگری دیناشی خوزستان 10692 12522236 داور درجه 3
1784 امیرعرفان هاشمی همدان 2394 12526819 داور درجه 2
1777 محمد سهراب پور چهار محال و بختیاری 38955 22598430 داور درجه 3
1772 مسعود منصوری بوشهر 4605 12561363 داور درجه 1
1759 اسفندیار گلی دیزج صفرعلی گلستان 101829 42566797 داور درجه 2
1738 حسین کاوه اردبیل 38592 22594701 داور درجه 3
1715 سپیده سلجوقی تهران 120128 12558893 داور درجه 3
1711 شهرام سالاری هرمزگان 1079 12507733 داور درجه 2
1687 گیلدا آزادبخت تهران 30726 12584258 داور درجه 2
1686 جاسم ساکی خوزستان 27402 22536744 داور درجه 2