رتبه استان زنجان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

20

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

23

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

18

رتبه از نظر
تعداد داوران

26

رتبه از نظر
تعداد مربیان

19

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

3

اطلاعات بازیکنان استان زنجان

بالاترین ریتینگ آقایان

وحید خالصی

ریتینگ: 2261

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ولی اله خطیبی

متولد: ۱۳۳۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آیدن زمانی نژاد

متولد: ۱۳۸۸

بالاترین ریتینگ بانوان

محدثه عبدزاده جوپشتی

ریتینگ: 1838

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فاطمه معرفی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

زینب قزلباش

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان زنجان

تعداد کل مربیان 37

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان زنجان

تعداد کل داوران 29

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد