رتبه استان زنجان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

20

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

23

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

17

رتبه از نظر
تعداد داوران

18

رتبه از نظر
تعداد مربیان

22

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

4

اطلاعات بازیکنان استان زنجان

بالاترین ریتینگ آقایان

وحید خالصی

ریتینگ: 2302

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

فاطمه عبداللهی

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

روشن مهر شامی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده فرزانه موسوی

ریتینگ: 1660

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

روشنک مینایی

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سونیا مظفری

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان زنجان

تعداد کل مربیان 56

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان زنجان

تعداد کل داوران 48

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد