رتبه استان یزد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

16

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

24

رتبه از نظر
تعداد داوران

18

رتبه از نظر
تعداد مربیان

17

رتبه از نظر
درجه داوران

1

رتبه از نظر
درجه مربیان

13

اطلاعات بازیکنان استان یزد

بالاترین ریتینگ آقایان

حامد خانی سانیج

ریتینگ: 1713

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید علی حسینی دهج

متولد: ۱۳۴۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

بهنام منصوری علی آباد

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

تکتم طباطبایی حسینی

ریتینگ: 1389

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مهدیه السادات طباطبایی بافقی

متولد: ۱۳۶۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تارا تقی زاده

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان یزد

تعداد کل مربیان 73

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان یزد

تعداد کل داوران 67

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد