رتبه استان آذربایجان غربی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

17

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

19

رتبه از نظر
تعداد داوران

5

رتبه از نظر
تعداد مربیان

8

رتبه از نظر
درجه داوران

28

رتبه از نظر
درجه مربیان

17

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان غربی

بالاترین ریتینگ آقایان

کامران صوفی زاده

ریتینگ: 2157

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمود شیخ علیزاده

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آراز قاسمی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

آیلار لطفی

ریتینگ: 1848

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم داداش زاده روشتی

متولد: ۱۳۵۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

کارینا عثمانی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان آذربایجان غربی

تعداد کل مربیان 131

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان غربی

تعداد کل داوران 133

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد