رتبه استان خراسان جنوبی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

19

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

19

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

20

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

21

رتبه از نظر
تعداد مربیان

27

رتبه از نظر
درجه داوران

8

رتبه از نظر
درجه مربیان

23

اطلاعات بازیکنان استان خراسان جنوبی

بالاترین ریتینگ آقایان

میلاد مشرقی مقدم

ریتینگ: 1907

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حسن بهرامی نژاد

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علی رضا محمدی حسین آباد

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

مهرنوش آرمند

ریتینگ: 1285

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مهرنوش آرمند

متولد: ۱۳۷۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سلمان موحد نیا

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان خراسان جنوبی

تعداد کل مربیان 32

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان جنوبی

تعداد کل داوران 42

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد