رتبه استان سمنان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

26

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

29

رتبه از نظر
تعداد مربیان

21

رتبه از نظر
درجه داوران

12

رتبه از نظر
درجه مربیان

14

اطلاعات بازیکنان استان سمنان

بالاترین ریتینگ آقایان

مجید همتی

ریتینگ: 1931

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی اکبر عزیزی تفرشی

متولد: ۱۳۳۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

مرتضی معماری

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

یگانه خورشیدی

ریتینگ: 1455

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

بیتا کریمی

متولد: ۱۳۷۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

فاطمه امینی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان سمنان

تعداد کل مربیان 62

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سمنان

تعداد کل داوران 25

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد