رتبه استان قم در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

19

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

27

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

28

رتبه از نظر
تعداد داوران

31

رتبه از نظر
تعداد مربیان

32

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

19

اطلاعات بازیکنان استان قم

بالاترین ریتینگ آقایان

مصطفی سخایی

ریتینگ: 2211

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید جعفر محسنی مطلق

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امید اکبری

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

مسعوده کشاورزی

ریتینگ: 1581

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مسعوده کشاورزی

متولد: ۱۳۶۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

باران کلهردوست

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان قم

تعداد کل مربیان 7

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان قم

تعداد کل داوران 14

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد