رتبه استان قزوین در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

29

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

18

رتبه از نظر
تعداد داوران

23

رتبه از نظر
تعداد مربیان

26

رتبه از نظر
درجه داوران

14

رتبه از نظر
درجه مربیان

23

اطلاعات بازیکنان استان قزوین

بالاترین ریتینگ آقایان

رضا مهدوی

ریتینگ: 2292

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

داود راسی

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرحسین شرفی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

ملیکا محمدی

ریتینگ: 2020

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سارا اکبری

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملیکا محمدی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان قزوین

تعداد کل مربیان 37

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان قزوین

تعداد کل داوران 40

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد