رتبه استان خراسان شمالی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

23

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

28

رتبه از نظر
تعداد داوران

19

رتبه از نظر
تعداد مربیان

19

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

19

اطلاعات بازیکنان استان خراسان شمالی

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد مهدی هجرتی

ریتینگ: 1834

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

نورالله ناصری

متولد: ۱۳۴۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

مهراس قیصر کوشکی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

محمد طه رنجبر کلر

ریتینگ: 1252

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم کریمی

متولد: ۱۳۵۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

حنانه عمرانی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان خراسان شمالی

تعداد کل مربیان 64

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان شمالی

تعداد کل داوران 54

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد