رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

2

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

4

رتبه از نظر
تعداد داوران

6

رتبه از نظر
تعداد مربیان

7

رتبه از نظر
درجه داوران

11

رتبه از نظر
درجه مربیان

15

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

علیرضا فیروزجاء

ریتینگ: 2804

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

میر محمود علوی طبری

متولد: ۱۳۲۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آوش محمدی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده پریماه جلالی

ریتینگ: 2101

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

انسیه فیروزپور بندپی

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سیده دل ارا ساداتی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 194

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 156

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد