رتبه استان لرستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

23

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

28

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

17

رتبه از نظر
تعداد داوران

21

رتبه از نظر
تعداد مربیان

21

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

12

اطلاعات بازیکنان استان لرستان

بالاترین ریتینگ آقایان

سامان فرشادی فر

ریتینگ: 2103

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی محمد حاجی نژاد

متولد: ۱۳۴۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سینا فروزنده

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

آزاده دانشی

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سحر موسیوند

متولد: ۱۳۶۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آرنیکا دارابی

متولد: ۱۳۸۶

اطلاعات مربیان استان لرستان

تعداد کل مربیان 63

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان لرستان

تعداد کل داوران 47

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد