رتبه استان کردستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

19

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

17

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

20

رتبه از نظر
تعداد داوران

26

رتبه از نظر
تعداد مربیان

21

رتبه از نظر
درجه داوران

26

رتبه از نظر
درجه مربیان

13

اطلاعات بازیکنان استان کردستان

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد کریمی

ریتینگ: 2028

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مصطفی ایوبی

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آیهان رهبر

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

مهسا آزاده

ریتینگ: 1463

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مهناز میلادی

متولد: ۱۳۵۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پرنا احمدی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان کردستان

تعداد کل مربیان 59

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کردستان

تعداد کل داوران 35

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد