رتبه استان خوزستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

3

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان خوزستان

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی حسینی پور

ریتینگ: 2276

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

هوشنگ عابدی

متولد: ۱۳۱۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد برنا دهقان

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

راحیل کیانی

ریتینگ: 1829

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

گل طلا قلاوند

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آرشیداسادات تراب زاده

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان خوزستان

تعداد کل مربیان 246

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خوزستان

تعداد کل داوران 162

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد