رتبه استان ایلام در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

20

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

25

رتبه از نظر
تعداد داوران

28

رتبه از نظر
تعداد مربیان

25

رتبه از نظر
درجه داوران

23

رتبه از نظر
درجه مربیان

10

اطلاعات بازیکنان استان ایلام

بالاترین ریتینگ آقایان

جمال راستینه جوان

ریتینگ: 1823

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ولی الله فتاحی پور

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

بردیا دارابی

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

غزل نقی پور

ریتینگ: 1119

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

آرزو شیرخانی

متولد: ۱۳۵۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

غزل نقی پور

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان ایلام

تعداد کل مربیان 37

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان ایلام

تعداد کل داوران 31

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد