رتبه استان چهار محال و بختیاری در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

26

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

27

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

15

رتبه از نظر
درجه داوران

19

رتبه از نظر
درجه مربیان

28

اطلاعات بازیکنان استان چهار محال و بختیاری

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد سهراب پور

ریتینگ: 1777

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

فرزاد اکبری پور

متولد: ۱۳۵۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علی رفیعی طاقانکی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

بهار میرزاخانی

ریتینگ: 1331

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زهرا صالح پور

متولد: ۱۳۶۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

بهار میرزاخانی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل مربیان 90

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل داوران 71

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد