رتبه استان اردبیل در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

31

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

30

رتبه از نظر
تعداد داوران

23

رتبه از نظر
تعداد مربیان

28

رتبه از نظر
درجه داوران

28

رتبه از نظر
درجه مربیان

22

اطلاعات بازیکنان استان اردبیل

بالاترین ریتینگ آقایان

عباس صادقی

ریتینگ: 1974

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

آصف افسرده دل

متولد: ۱۳۳۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرحسین مجیدزاده

متولد: ۱۳۸۸

بالاترین ریتینگ بانوان

سویل عیداضحی

ریتینگ: 1312

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

بیتا عرشی

متولد: ۱۳۵۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

هلیا پوروثوقی

متولد: ۱۳۸۶

اطلاعات مربیان استان اردبیل

تعداد کل مربیان 20

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اردبیل

تعداد کل داوران 34

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد