رتبه استان یزد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

16

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

24

رتبه از نظر
تعداد داوران

19

رتبه از نظر
تعداد مربیان

19

رتبه از نظر
درجه داوران

7

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان یزد

بالاترین ریتینگ آقایان

امیرعباس ملکی

ریتینگ: 1901

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سیاوش باطنی

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سورنا گودرزی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

مهرنوش مفیدی

ریتینگ: 1464

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

شکوفه اژدری

متولد: ۱۳۶۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

کیانا اسلامی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان یزد

تعداد کل مربیان 49

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان یزد

تعداد کل داوران 41

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد