رتبه استان آذربایجان غربی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

15

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

15

رتبه از نظر
تعداد داوران

7

رتبه از نظر
تعداد مربیان

10

رتبه از نظر
درجه داوران

30

رتبه از نظر
درجه مربیان

18

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان غربی

بالاترین ریتینگ آقایان

اسماعیل عبدالقادری

ریتینگ: 2060

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

طه بدرنیا

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آلان سهرابی اصل

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

آیلار لطفی

ریتینگ: 1848

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حمیده رستم زاده باغچه جوق

متولد: ۱۳۵۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سیده ویان حسینی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان آذربایجان غربی

تعداد کل مربیان 159

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان غربی

تعداد کل داوران 139

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد