رتبه استان آذربایجان غربی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

25

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

21

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

17

رتبه از نظر
تعداد داوران

7

رتبه از نظر
تعداد مربیان

10

رتبه از نظر
درجه داوران

29

رتبه از نظر
درجه مربیان

17

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان غربی

بالاترین ریتینگ آقایان

سعید خلیلی

ریتینگ: 2079

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمود شیخ علیزاده

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آراز شیرعلی‌زاده

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

زهره اردوخانی

ریتینگ: 1601

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

پریا دادوند

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آرمیتا مجیدی سکانی

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان آذربایجان غربی

تعداد کل مربیان 138

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان غربی

تعداد کل داوران 135

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد