رتبه استان آذربایجان غربی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

23

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

15

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

5

رتبه از نظر
تعداد مربیان

9

رتبه از نظر
درجه داوران

14

رتبه از نظر
درجه مربیان

17

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان غربی

بالاترین ریتینگ آقایان

کامران صوفی زاده

ریتینگ: 2157

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

منصور شیربگی

متولد: ۱۳۵۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سروش صدقی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

زهره اردوخانی

ریتینگ: 1761

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

کبری موسوی ساداتی

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

کارینا عثمانی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان آذربایجان غربی

تعداد کل مربیان 203

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان غربی

تعداد کل داوران 185

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد