رتبه استان آذربایجان غربی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

16

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

7

رتبه از نظر
تعداد مربیان

10

رتبه از نظر
درجه داوران

21

رتبه از نظر
درجه مربیان

17

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان غربی

بالاترین ریتینگ آقایان

سعید ریاضی فر

ریتینگ: 1663

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمود شیخ علیزاده

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیررضا گلی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

آیناز مومن خواه

ریتینگ: 1375

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حمیده رستم زاده باغچه جوق

متولد: ۱۳۵۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

کارینا عثمانی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان آذربایجان غربی

تعداد کل مربیان 158

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان غربی

تعداد کل داوران 138

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد