رتبه استان آذربایجان غربی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

21

رتبه از نظر
تعداد داوران

7

رتبه از نظر
تعداد مربیان

9

رتبه از نظر
درجه داوران

21

رتبه از نظر
درجه مربیان

18

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان غربی

بالاترین ریتینگ آقایان

سعید خلیلی

ریتینگ: 2079

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

طه بدرنیا

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آریا نظری

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

ثنا مکاری

ریتینگ: 1250

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نوشین شکری

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملیسا انگشتری

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان آذربایجان غربی

تعداد کل مربیان 182

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان غربی

تعداد کل داوران 154

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد