رتبه استان تهران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

1

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

1

رتبه از نظر
تعداد داوران

1

رتبه از نظر
تعداد مربیان

1

رتبه از نظر
درجه داوران

29

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان تهران

بالاترین ریتینگ آقایان

آبتین عطاخان

ریتینگ: 2442

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

اصغر حسین زاده ضرابی

متولد: ۱۳۲۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رایان آقازاده اورنج

متولد: ۱۳۹۷

بالاترین ریتینگ بانوان

رعنا حکیمی فرد

ریتینگ: 2070

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نجیبه دست پاک

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهدیه محمدحسین زاده

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان تهران

تعداد کل مربیان 827

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان تهران

تعداد کل داوران 439

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد