رتبه استان تهران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

1

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

1

رتبه از نظر
تعداد داوران

1

رتبه از نظر
تعداد مربیان

1

رتبه از نظر
درجه داوران

12

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان تهران

بالاترین ریتینگ آقایان

پویا ایدنی

ریتینگ: 2614

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

اصغر حسین زاده ضرابی

متولد: ۱۳۲۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیل بدلی ملکونیانس

متولد: ۱۳۹۸

بالاترین ریتینگ بانوان

شادی پری در

ریتینگ: 2250

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طاهره کریمی رحمت آبادی

متولد: ۱۳۳۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تانیا اصلاحی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان تهران

تعداد کل مربیان 695

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان تهران

تعداد کل داوران 319

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد