رتبه استان خراسان جنوبی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

19

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

20

رتبه از نظر
تعداد داوران

23

رتبه از نظر
تعداد مربیان

28

رتبه از نظر
درجه داوران

25

رتبه از نظر
درجه مربیان

29

اطلاعات بازیکنان استان خراسان جنوبی

بالاترین ریتینگ آقایان

جواد میزانی

ریتینگ: 1990

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

رضا بیانی

متولد: ۱۳۴۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیر محمد کاوسی

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

مهرنوش آرمند

ریتینگ: 1556

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فرشته سنجری مقدم

متولد: ۱۳۶۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

باران دهقان‌تنها

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان خراسان جنوبی

تعداد کل مربیان 37

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان جنوبی

تعداد کل داوران 45

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد