رتبه استان خراسان جنوبی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

25

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

25

رتبه از نظر
تعداد داوران

21

رتبه از نظر
تعداد مربیان

27

رتبه از نظر
درجه داوران

8

رتبه از نظر
درجه مربیان

23

اطلاعات بازیکنان استان خراسان جنوبی

بالاترین ریتینگ آقایان

مجتبی قلاسی مود

ریتینگ: 1851

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حسن بهرامی نژاد

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

یونس محمدزاده آیسک

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

اسماء قوی

ریتینگ: 1155

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم اسدپور

متولد: ۱۳۸۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سلمان موحد نیا

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان خراسان جنوبی

تعداد کل مربیان 30

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان جنوبی

تعداد کل داوران 40

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد