رتبه استان خراسان جنوبی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

15

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

23

رتبه از نظر
تعداد داوران

22

رتبه از نظر
تعداد مربیان

28

رتبه از نظر
درجه داوران

26

رتبه از نظر
درجه مربیان

30

اطلاعات بازیکنان استان خراسان جنوبی

بالاترین ریتینگ آقایان

سید حسین حسینی

ریتینگ: 1845

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عباس طاوسی

متولد: ۱۳۴۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

بردیا امانی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

مرضیه ذابحی

ریتینگ: 1335

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طاهره ایوبی

متولد: ۱۳۷۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سارا دانش

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان خراسان جنوبی

تعداد کل مربیان 32

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان جنوبی

تعداد کل داوران 42

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد