رتبه استان خراسان جنوبی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

23

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

27

رتبه از نظر
تعداد داوران

20

رتبه از نظر
تعداد مربیان

24

رتبه از نظر
درجه داوران

7

رتبه از نظر
درجه مربیان

18

اطلاعات بازیکنان استان خراسان جنوبی

بالاترین ریتینگ آقایان

ابوالفضل فرساد

ریتینگ: 1893

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عبدالواحد محمدی پور

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

بردیا پور

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

مرضیه ذابحی

ریتینگ: 1335

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فرشته نظری

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

درسا دانش

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان خراسان جنوبی

تعداد کل مربیان 30

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان جنوبی

تعداد کل داوران 40

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد