رتبه استان خراسان جنوبی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

32

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

29

رتبه از نظر
تعداد داوران

19

رتبه از نظر
تعداد مربیان

23

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

24

اطلاعات بازیکنان استان خراسان جنوبی

بالاترین ریتینگ آقایان

جواد میزانی

ریتینگ: 1961

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی جعفری

متولد: ۱۳۳۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرحسین چدانی

متولد: ۱۳۸۲

بالاترین ریتینگ بانوان

الهام محمدزاده آیسک

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

الهام محمدزاده آیسک

متولد: ۱۳۸۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

الهام محمدزاده آیسک

متولد: ۱۳۸۲

اطلاعات مربیان استان خراسان جنوبی

تعداد کل مربیان 21

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

15 نفر

اطلاعات داوران استان خراسان جنوبی

تعداد کل داوران 36

داور درجه یک

1 نفر

ندارد

داور درجه دو

2 نفر

ندارد

داور درجه سه

15 نفر

18 نفر