رتبه استان سیستان و بلوچستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

31

رتبه از نظر
تعداد داوران

24

رتبه از نظر
تعداد مربیان

30

رتبه از نظر
درجه داوران

14

رتبه از نظر
درجه مربیان

12

اطلاعات بازیکنان استان سیستان و بلوچستان

بالاترین ریتینگ آقایان

وهاب ریگی

ریتینگ: 1800

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حسن میر

متولد: ۱۳۵۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

عرفان فروغی مقدم

متولد: ۱۳۸۴

بالاترین ریتینگ بانوان

ندارد

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ندارد

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ندارد

اطلاعات مربیان استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل مربیان 18

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل داوران 35

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد