رتبه استان سیستان و بلوچستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

26

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

29

رتبه از نظر
تعداد داوران

25

رتبه از نظر
تعداد مربیان

30

رتبه از نظر
درجه داوران

27

رتبه از نظر
درجه مربیان

24

اطلاعات بازیکنان استان سیستان و بلوچستان

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد بامری

ریتینگ: 1725

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مصطفی عرب یعقوبی

متولد: ۱۳۵۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

برسام ساویزبخت

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

مریم کافی

ریتینگ: 1689

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زهرا رضایی کهخاژاله

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آیدا پیل مال

متولد: ۱۳۸۷

اطلاعات مربیان استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل مربیان 19

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل داوران 39

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد