رتبه استان سیستان و بلوچستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

31

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

31

رتبه از نظر
تعداد داوران

26

رتبه از نظر
تعداد مربیان

30

رتبه از نظر
درجه داوران

24

رتبه از نظر
درجه مربیان

24

اطلاعات بازیکنان استان سیستان و بلوچستان

بالاترین ریتینگ آقایان

عارف شه بخش

ریتینگ: 1605

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مصطفی عرب یعقوبی

متولد: ۱۳۵۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدرضا فلاحتی کهخاژاله

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

فاطمه سنچولی

ریتینگ: 1466

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مرضیه نظری جهان تیغ

متولد: ۱۳۶۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پرنیا حسنی بید

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل مربیان 21

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل داوران 40

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد