رتبه استان سمنان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

15

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

14

رتبه از نظر
تعداد داوران

29

رتبه از نظر
تعداد مربیان

18

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان سمنان

بالاترین ریتینگ آقایان

مجید همتی

ریتینگ: 1931

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد حسین شمس

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رادوین شکری

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

یگانه خورشیدی

ریتینگ: 1460

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سعیده حسن آبادی

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سیده روشا اقوامی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان سمنان

تعداد کل مربیان 67

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سمنان

تعداد کل داوران 31

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد