رتبه استان سمنان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

13

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

18

رتبه از نظر
تعداد داوران

28

رتبه از نظر
تعداد مربیان

22

رتبه از نظر
درجه داوران

26

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان سمنان

بالاترین ریتینگ آقایان

مجید همتی

ریتینگ: 1959

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد حسین شمس

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

شهریار عرب قبادی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

یگانه خورشیدی

ریتینگ: 1674

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اعظم حبیبیان

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ترانه یحیی

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان سمنان

تعداد کل مربیان 64

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سمنان

تعداد کل داوران 37

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد