رتبه استان سمنان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

23

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

24

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

21

رتبه از نظر
تعداد داوران

29

رتبه از نظر
تعداد مربیان

24

رتبه از نظر
درجه داوران

14

رتبه از نظر
درجه مربیان

28

اطلاعات بازیکنان استان سمنان

بالاترین ریتینگ آقایان

ابوذر شیرازی

ریتینگ: 1921

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی اکبر عزیزی تفرشی

متولد: ۱۳۳۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آرشام غریبی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

یگانه خورشیدی

ریتینگ: 1456

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طاهره قنبری

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سارا جواهری

متولد: ۱۳۸۷

اطلاعات مربیان استان سمنان

تعداد کل مربیان 27

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سمنان

تعداد کل داوران 19

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد