رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

7

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

4

رتبه از نظر
تعداد مربیان

6

رتبه از نظر
درجه داوران

27

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود مصدق پور

ریتینگ: 2498

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد تقی غلامپور

متولد: ۱۳۲۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

شهام اصفهانی زاده

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

کیانا معاضدی

ریتینگ: 1732

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مژگان ثانوی

متولد: ۱۳۴۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

فاطمه یزدانی قریه بیکلر

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 184

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 176

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد