رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

3

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

2

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

27

رتبه از نظر
درجه مربیان

17

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود مصدق پور

ریتینگ: 2480

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمود الله توکلی

متولد: ۱۳۲۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

برسام دانا

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

وصال حامدی نیا

ریتینگ: 1870

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سبیکه سخاوتی

متولد: ۱۳۴۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مرسانا اسمعیلی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 274

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 250

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد