رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

5

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

10

رتبه از نظر
تعداد داوران

27

رتبه از نظر
تعداد مربیان

28

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدرضا قربانیان اله آباد

ریتینگ: 2180

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

غلامحسین پاشانجاتی

متولد: ۱۳۳۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رایبد نقیب الحسینی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

وصال حامدی نیا

ریتینگ: 1836

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

جمیله عرفانیان

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملینا ثمره مرادی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 33

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 33

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد