رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

5

رتبه از نظر
تعداد داوران

13

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

2

رتبه از نظر
درجه مربیان

17

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود مصدق پور

ریتینگ: 2473

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

غلامحسین پاشانجاتی

متولد: ۱۳۳۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

نیکان خزائنی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

مریم وردکار

ریتینگ: 1876

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

جمیله عرفانیان

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملینا ثمره مرادی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 145

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 123

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد