رتبه استان قم در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

25

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

25

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

25

رتبه از نظر
تعداد داوران

31

رتبه از نظر
تعداد مربیان

32

رتبه از نظر
درجه داوران

9

رتبه از نظر
درجه مربیان

7

اطلاعات بازیکنان استان قم

بالاترین ریتینگ آقایان

مصطفی سخایی

ریتینگ: 2211

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدعلی باقری

متولد: ۱۳۳۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علیرضا ایل بیگی

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

سمیه بسیم زاده

ریتینگ: 1362

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اعظم اکبری

متولد: ۱۳۶۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پریا براتی نیا

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان قم

تعداد کل مربیان 5

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان قم

تعداد کل داوران 14

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد