رتبه استان قم در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

30

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

23

رتبه از نظر
تعداد داوران

31

رتبه از نظر
تعداد مربیان

32

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

20

اطلاعات بازیکنان استان قم

بالاترین ریتینگ آقایان

مصطفی سخایی

ریتینگ: 2181

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید جعفر محسنی مطلق

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سام نعمتی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

ملیحه علی بیکلو

ریتینگ: 1241

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مهسا قراچورلو

متولد: ۱۳۸۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملیحه علی بیکلو

متولد: ۱۳۸۷

اطلاعات مربیان استان قم

تعداد کل مربیان 13

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان قم

تعداد کل داوران 15

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد