رتبه استان قزوین در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

30

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

25

رتبه از نظر
تعداد داوران

23

رتبه از نظر
تعداد مربیان

26

رتبه از نظر
درجه داوران

19

رتبه از نظر
درجه مربیان

23

اطلاعات بازیکنان استان قزوین

بالاترین ریتینگ آقایان

بهزاد سلیمیان

ریتینگ: 1934

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

داود راسی

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیررضا کریمی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

سارا داوری

ریتینگ: 1915

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سارا اکبری

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سارا داوری

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان قزوین

تعداد کل مربیان 37

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان قزوین

تعداد کل داوران 40

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد